1512 CAO THỦ ĐÃ BÁO DANH

Chính phái Thiên Hành Môn - đại phái đại diện cho chính đạo, thống lĩnh các anh hùng hào kiệt, các môn phái chống lại tà phái. Chính phái nổi danh với các tuyệt kỹ được Đạt Ma truyền thụ như La Hán Phục Ma Công, Thần Chiếu Công, Kim Cang Bất Hoại Thần Công... Các anh hùng hào kiệt muốn hành hiệp trượng nghĩa, tinh thông tuyệt kỹ phật môn hãy gia nhập Thiên Hành Môn khi lên cấp 40.

Địa Sát Giáo - Lĩnh tụ tà phái thống lĩnh ma đạo gây chiến tứ phương, cùng với Thiên Hành Môn phân đôi thiên hạ. Đồng thời nổi danh với các tuyệt kỹ bá đạo Hấp Tinh Đại Pháp, Hỗn Huyết Ma Công, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp... Các anh hùng muốn thể hiện sức mạnh có thể gia nhập Địa Sát Giáo khi đạt cấp 40.